twowomenmeeting

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

W szkole ATUT dbamy o harmonijny rozwój osobowości naszych podopiecznych. Uczniowie objęci są stałą opieką psychologa i pedagoga, którzy tworząc dwuosobowy zespół wzajemnie wspierają się i uzupełniają w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Działalność naszych specjalistów obejmuje kilka obszarów:

  • wspomaganie nauczycieli w procesie wychowawczym poprzez zajęcia dla poszczególnych klas (zajęcia o charakterze profilaktycznym, psychoedukacyjnym lub interwencyjnym)
  • opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zarówno w zakresie różnorodnych trudności np. dysleksja, jak i szczególnych uzdolnień)
  • zajęcia indywidualne o charakterze kompensacyjnym dla uczniów przejawiających trudności szkolne
  • pomoc indywidualna dla uczniów przeżywających trudności emocjonalne
  • wparcie dla Rodziców naszych uczniów
  • pomoc w rozwijaniu i podtrzymywaniu właściwej komunikacji między wszystkimi uczestnikami społeczności szkolnej.

Zgodnie z misją szkoły i realizowanym w niej programem działania zespołu psycholog – pedagog są integralną częścią pracy nad rozwojem uczniów w oparciu o przyjęty przez nas Profil Ucznia.